Međunarodni festival omladine Ruski jezik – jezik poezije

Pravila o privatnosti

​1. Opšte odredbe

Ova politika obrade ličnih podataka je napravljena u skladu sa zahtevima Federalnog zakona od 27. jula 2006. № 152-FZ „O ličnim podacima“ i određuje postupak za obradu ličnih podataka i mere za obezbeđivanje sigurnosti ličnih podataka koje obrađuje OAD “DNA” (u daljem tekstu Obrađivač) u okviru Međunarodnog festivala omladine “Ruski jezik – jezik poezije” (u daljem tekstu Takmičenje).
1.1 Obrađivač kao najvažniji cilj i uslov za sprovođenje svojih aktivnosti postavlja poštovanje ljudskih i građanskih prava i sloboda prilikom obrade ličnih podataka, uključujući zaštitu prava na privatnost, lične i porodične tajne.
1.2 Ova politika Obrađivača u vezi sa obradom ličnih podataka (u daljem tekstu – Politika) odnosi se na sve informacije koje Obrađivač može dobiti o posetiocima veb stranice https://russianpoetrycontest.com/;
 
2. Osnovni pojmovi korišćeni u Politici
2.1. Automatizovana obrada ličnih podataka – obrada ličnih podataka korišćenjem računarske tehnologije;
2.2. Blokiranje ličnih podataka – privremeni prekid obrade ličnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada neophodna radi razjašnjenja ličnih podataka);
2.3. Veb-sajt – skup grafičkih i informativnih materijala, kao i računarski programi i baze podataka, koji obezbeđuju njihovu dostupnost na Internetu na mrežnoj adresi https://russianpoetrycontest.com/;
2.4. Informacioni sistem ličnih podataka – skup ličnih podataka koji se sadrže u bazama podataka i obezbeđuje njihovu obradu informacionih tehnologija i tehničkih sredstava;
2.5. Depersonalizacija ličnih podataka – radnje usled kojih je nemoguće utvrditi, bez upotrebe dodatnih informacija, pripadnost ličnih podataka određenom Korisniku ili drugom subjektu ličnih podataka;
2.6. Obrada ličnih podataka – bilo koja radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se vrše pomoću sredstva za automatizaciju ili bez upotrebe takvih sredstava sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, pojašnjenje (ažuriranje, promena), izdvajanje, korišćenje, prenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka;
2.7. Obrađivač – pravno lice (OAD “DNA”) koje organizuje obradu i (ili) obrađuje lične podatke, kao i utvrđuje svrhe obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka,koji treba obraditi, akcije (radnje) sa ličnim podacima.
2.8. Lični podaci – sve informacije koje se direktno ili indirektno odnose na određenog ili identifikovanog korisnika veb-sajta https://russianpoetrycontest.com/;
2.9. Korisnik – bilo koji posetilac veb-sajta https://russianpoetrycontest.com/ (odroslo lice, kao i predstavnik maloletneg);
2.10. Pružanje ličnih podataka – akcije usmerene na otkrivanje ličnih podataka određenom licu ili određenom krugu lica;
2.11. Širenje ličnih podataka – bilo koje radnje čiji je cilj otkrivanje ličnih podataka neodređenom krugu lica (prenos ličnih podataka) ili upoznavanje sa ličnim podacima neograničenog broja lica, uključujući otkrivanje ličnih podataka u medijima, objavljivanje u informacionim i telekomunikacionim mrežama ili omogućavanje pristupa ličnim podacima na bilo koji drugi način;
2.12. Prekogranični prenos ličnih podataka – prenos ličnih podataka na teritoriju strane države, stranom državnom organu, stranom fizičkom ili stranom pravnom licu;
2.13. Uništavanje ličnih podataka – bilo koje radnje usled kojih se lični podaci nepovratno uništavaju sa nemogućnošću daljeg obnavljanja sadržaja ličnih podataka u informacionom sistemu ličnih podataka i (ili) usled čega se uništavaju materijalni nosioci ličnih podataka.
 
3. Obrađivač može da obrađuje sledeće lične podatke Korisnika
3.1. Prezime, ime, patronim;
3.2. Adresa e-pošte;
3.3. Godina, mesec, datum i mesto rođenja;
3.4. Prezime, ime, patronim; informacija za kontakt – brojevi telefona, adrese e-pošte; spol; datum rođenja; zemlja i grad prebivališta; podaci o maloletniku / njihovom detetu / deci, i to: prezime, ime, patronim, starost, spol, stepen veze (roditelj, usvojitelj, staratelj, poverenik, zastupnik po punomoćju);
3.5. Sajt takođe prikuplja i obrađuje anonimne podatke o posetiocima (uključujući kolačiće) koristeći Internet statističke usluge.
Gore navedene podatke u daljem tekstu u Politici objedinjuje opšti koncept Ličnih podataka.
 
4. Svrha obrade ličnih podataka
4.1. Svrha obrade ličnih podataka:
4.1.1. da registruje učesnike na Takmičenju;
4.1.2. za glasanje na Takmičenju;
4.1.3. za sumiranje rezultata Takmičenja i dodelu nagrada;
4.1.4. da obrađuje pristigle zahteve (pitanja) u okviru Takmičenja
4.2. Takođe Obrađivač ima pravo da Korisniku šalje obaveštenja o novim proizvodima i uslugama, specijalnim ponudama i raznim događajima. Korisnik uvek može odbiti da prima informativne poruke slanjem Obrađivaču pisma na e-adresu info@russianpoetrycontest.com sa naznakom „Odbijanje obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama i posebnim ponudama“.
4.3. Anonimizirani podaci Korisnika prikupljeni korišćenjem Internet statističkih usluga koriste se za prikupljanje informacija o postupcima korisnika na veb-saitu, poboljšanju kvaliteta sajta i njegovog sadržaja.
 
5. Pravni osnov za obradu ličnih podataka
5.1. Obrađivač obrađuje lične podatke Korisnika samo ako ih Korisnik popunjava i / ili šalje samostalno putem posebnih obrazaca koji se nalaze na veb-stranici https://russianpoetrycontest.com/. Popunjavanjem odgovarajućih obrazaca i / ili slanjem svojih ličnih podataka Obrađivaču Korisnik se slaže sa ovom Politikom.
5.2. Obrađivač obrađuje anonimne podatke o Korisniku ako je to dozvoljeno u podešavanjima pregledača Korisnika (omogućeno je čuvanje kolačića i upotreba JavaScript tehnologije).
 
6. Postupak prikupljanja, čuvanja, prenosa i drugih vrsta obrade ličnih podataka
Sigurnost ličnih podataka koje obrađuje Obrađivač obezbeđena je primenom zakonskih, organizacionih i tehničkih mera neophodnih za potpuno ispunjavanje zahteva važećeg zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka.
6.1. Obrađivač obezbeđuje sigurnost ličnih podataka i preduzima sve moguće mere kako bi isključio pristup ličnim podacima od strane neovlašćenih lica.
6.2. Lični podaci Korisnika nikada ni pod kojim okolnostima neće biti preneti trećim licima, osim slučajeva koji se odnose na sprovođenje važećeg zakonodavstva.
6.3. U slučaju otkrivanja netačnosti u ličnim podacima Korisnik ih može samostalno ažurirati slanjem obaveštenja Obrađivaču na e-adresu Obrađivača info@russianpoetrycontest.com sa naznakom „Ažuriranje ličnih podataka“.
6.4. Period obrade ličnih podataka je ograničen do zaključno sa 31.12.2021. Korisnik može u bilo kom trenutku pre 31.12.2021 da povuče saglasnost za obradu ličnih podataka slanjem obaveštenja Obrađivaču putem e-pošte na adresu e-pošte Obrađivača info@russianpoetrycontest.com sa naznakom „Opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka“.
 
7. Prekogranični prenos ličnih podataka
7.1. Pre početka prekograničnog prenosa ličnih podataka Obrađivač mora da bude sigaran da strana država, na čiju teritoriju treba da prenese lične podatke, obezbedi pouzdanu zaštitu prava subjekata ličnih podataka.
7.2. Prekogranični prenos ličnih podataka na teritoriji stranih država koje ne ispunjavaju gore navedene uslove može se izvršiti samo ako postoji pismena saglasnost subjekta ličnih podataka za prekogranični prenos njegovih ličnih podataka i / ili izvršenje ugovora jedna strana kojeg je subjekt ličnih podataka.
 
8. Završne odredbe
8.1. Korisnik može dobiti bilo kakvo pojašnjenje o pitanjima od interesa u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka kontaktiranjem Obrađivača putem e-maila info@russianpoetrycontest.com.
8.2. Ovaj dokument odražavaće bilo kakve promene u Politici obrade ličnih podataka od strane Obrađivača. Politika važi neograničeno dok je ne zameni nova verzija.
8.3. Trenutna verzija Politike je slobodno dostupna na Internetu na https://russianpoetrycontest.com/policy.